ค่าธรรมเนียม

SPEC Vault จะไม่มีค่าธรรมเนียม

Deposit Fee

น้อยกว่าหรือเท่า 0.1% ของ TVL จ่ายให้กับนักลงทุนที่ลงทุนใน Vault

Deposit Fee หรือค่าธรรมเนียมเรียกเข้าจัดเก็บเพื่อชักชวนให้ เข้า Vault ก่อนคนอื่น, เข้า Vault เยอะกว่าคนอื่น และยังเอาไว้ป้องกัน front-running attack อีกด้วย โดยที่คนใหม่ที่เข้ามาจะจ่ายค่าแรกเข้าให้กับคนที่อยู่ใน Vault อยู่แล้ว ตามสัดส่วนของ TVL

วิธีการคำนวนค่าแรกเข้า

[1(Deposit(tvl)/(Deposit(tvl)+Vault(tvl))]0.1[1−(Deposit(tvl)/(Deposit(tvl)+Vault(tvl))]∗0.1

ตัวอย่าง A: Vault TVL = $10,000. เงินฝาก $1,000. ค่าแรกเข้าสูงสุด = 0.1%. ค่าแรกเข้าที่เก็บจริง = 0.0909%‌

ตัวอย่าง B: Vault TVL = $100. เงินฝาก $1,000. ค่าแรกเข้าสูงสุด = 0.1%. ค่าแรกเข้าที่เก็บจริง = 0.00909%

Vault Fee

3% ของรางวัลที่เก็บโดยอัตโนมัติ นำไปซื้อ SPEC คืน และจ่ายให้กับนักลงทุนที่ stake SPEC

เงินไม่กี่ % จากกำไรที่เกิดจากการ re-invest และเพื่อการนี้ระบบก็ให้รางวัลมาเป็น SPEC เพื่อชดเชย และ SPEC นี้ระบบก็นำไป stake ใน Gov ให้อัตโนมัติ ดังนั้นหมายความว่า นักลงทุนก็แทบไม่ได้สูญเสียอะไรเลยถ้าไม่ถอนรางวัลนี้ออกมาก่อน เพราะ fee นี้จ่ายให้กับผู้ที่ stake ใน Gov ตามอัตราส่วนของจำนวนที่ stake

Platform Fee

1% ของรางวัลที่เก็บโดยอัตโนมัติ นำไปซื้อ SPEC คืน และจ่ายให้ platform

ค่าธรรมเนียมตัวนี้จัดเก็บเพื่อใช้จ่ายด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น การจ้าง audit การทำ community การทำการตลาด และจ่ายผลตอบแทนให้นักพัฒนา

Controller Fee

1% ของรางวัลที่เก็บโดยอัตโนมัติ นำไปซื้อ SPEC คืน และจ่ายให้ controller

ค่าธรรมเนียมตัวนี้จัดเก็บเพื่อใช้จ่ายเป็นค่า gas สำหรับระบบของ Spectrum ทั้งหมด และรวมถึงค่าบริการต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของ controller

Last updated